Tổng kết khối văn phòng trung tâm năm 2018

Tong-ket-trung-tam-2018

Sáng ngày 28/12/2018, Trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình đã tổ chức buổi tổng kết khối văn phòng trung tâm năm 2018. Tham dự buổi tổng kết có các đồng chí lãnh đạo trung tâm, đại diện các đài phát sóng khu vực miền bắc và các cán bộ công nhân viên thuộc năm khối: Phòng tổ chức cán bộ, Phòng kế hoạch tài chính, Phòng kỹ thuật, Phòng quản lý phát sóng, Văn phòng trung tâm.

Nội dung báo cáo chính của các phòng:

Phòng tổ chức cán bộ

Đặc điểm:
Phòng có 07 CBVC gồm có 01 trưởng phòng và 01 phó phòng

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Công tác nhân sự
 • Công tác tuyển dụng
 • Công tác đào tạo
 • Công tác lao động và tiền lương
 • Công tác bổ nhiệm và luân chuyển
 • Công tác thi đua khen thưởng

Kết quả trọng tâm thực hiện nhiệm vụ

 • Tham mưu lãnh đạo bổ nhiệm 12 cán bộ quản lý
 • Phụ trách tuyển dụng mới 05 cán bộ viên chức
 • Điều động 10 viên chức, biệt phái 11 viên chức
 • Làm các chế độ cho 12 cán bộ viên chức
 • Xây dựng chức năng nhiệm vụ của trung tâm KTPTTH và của 17 đơn vị trực thuộc.
 • Giải quyết nâng lương cho 212 cán bộ viên chức trong đó 20 người lên lương trước kỳ hạn
 • Làm thủ tục đề nghị kết nạp 03 Đảng viên mới, chuyển chính thức 05 Đảng viên, chuyển sinh hoạt về địa phương 07 Đảng viên
 • Làm thủ tục đề nghị khen thưởng cho
 • TTKTPTTH: cờ thi đua của Chính phủ
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02 cá nhân
 • Bằng khen của Tổng Giám đốc cho 03 tập thể và 08 cá nhân
 • Kỷ niệm chương cho CBN Kỹ thuật trong và toàn ngành: 37

Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 • Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao
 • Chủ động xây dựng định mức LĐ bảo vệ chỉ tiêu biên chế của trung tâm
 • Làm tốt công tác luân chuyển, biệt phái
 • Làm tốt công tác bổ nhiểm, xét nâng ngạch cho cán bộ viên chức đủ điều kiện
 • Lập kế hoạch xét nâng ngạch cho cán bộ viên chức đủ điều kiện

Tong-ket-trung-tam-2018

Phòng kế hoạch tài chính

Đặc điểm
Phòng có 13 CBVC gồm có 01 lãnh đạo phòng

Chức năng nhiệm vụ

 • Đảm bảo công tác kế hoạch tài chính cho toàn Trung tâm
 • Đảm bảo tài chính cho hoạt động thường xuyên, đột xuất và các dự án
 • Hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Trung tâm trong công tác tài chính

Kết quả trọng tâm thực hiện nhiệm vụ

 • Lập kế hoạch giờ phát sóng, tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm ủy quyền cho các Đài phát sóng ký kết hợp đồng phát sóng với các đài Địa phương
 • Xây dựng và phân bổ dự toán NSNN năm 2018; lập kế hoạch dự toán NSNN năm 2019, chuẩn bị phân bổ Dự toán NSNN năm 2019.
 • Theo dõi, kiểm soát và đối chiếu tình hình thực hiện dự toán năm 2018 của các đơn vị cấp 3.
 • Hướng dẫn các đơn vị cấp 3 thực hiện tốt công tác tài chính kế toán, quyết toán ngân sách của các đơn vị.
 • Làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ cho đoàn Thanh tra Bộ Tài chính thanh tra hoạt động tài chính năm 2016 của Trung tâm và của các đơn vị cấp 3.
 • Làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ cho đoàn kiểm toán Nhà nước kiểm toán Trung tâm và các đơn vị cấp 3 năm 2017.
 • Triển khai thực hiện SCL TSCĐ và Dự án nâng cấp, SCL CSHT và TBPT tại các Đài PSPT – giai đoạn 2 bằng nguồn kinh phí không thường xuyên: 12,5 tỷ đồng
 • Bố trí kinh phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ tại các đơn vị đảm bảo đúng chế độ và quy định
 • Bố trí đảm bảo kinh phí để mua vật tư linh kiện đảm bảo cho việc thay thế kịp thời
 • Phối hợp với các phòng chức năng quản lý hồ sơ thanh toán và giải ngân đúng tiến độ 04 dự án đầu tư và 03 dự án chuẩn bị đầu tư
 • Quản lý và triển khai 02 gói thầu đào tạo cho các bạn Lào và Campuchia
 • Thường xuyên theo dõi hướng dẫn công tác kế hoạch tài chính của đơn vị cấp 3
 • Công khai quyết toán năm 2016 và dự toán 2018
 • Phối hợp tốt với ban quản lý dự án tiếp nhận một số trạm phát sóng thuộc dự án của Đài TNVN

Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 • Phấn đấu làm tốt công tác xây dựng kế hoạch phân bổ dự toán NSNN
 • Thực hiện tốt công tác kiểm tra, theo dõi, phân tích tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch thu chi của các đơn vị để kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp
 • Tiếp tục tổ chức quản lý tốt có hiệu quả các dự án được giao
 • Bố trí hợp lý kinh phí đảm bảo cung cấp đầy đủ kinh phí cho sửa chữa thường xuyên cũng như đột xuất

Tong-ket-trung-tam-2018

Phòng kỹ thuật

Đặc điểm
Phòng có 12 CBVC gồm có 01 trưởng phòng và 01 phó phòng
Tháng 7 còn 01 đ/c nghỉ chế độ

Chức năng nhiệm vụ

 • Tham mưu giúp Lãnh đạo TTKTPTTH quản lý kỹ thuật truyền dẫn phát sóng
 • Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật mới trong phát thanh truyền hình
 • Tham mưu giúp Lãnh đạo TTKTPTTH quản lý và đầu tư dự án
 • Quản lý khai thác trạm phát sóng Tam Đảo và Quán Sứ
 • Hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Trung tâm trong công tác kỹ thuật.
 • Triển khai kế hoạch đào tạo.

Kết quả trọng tâm thực hiện nhiệm vụ
Công tác phát sóng:

 • Quản lý an toàn, ổn định, liên tục và chất lượng 02 trạm phát sóng FM Tam Đảo và Quán Sứ.
 • Hỗ trợ các đơn vị trong trung tâm xử lý sự cố thiết bị tại các trạm FM.
 • Điều chỉnh tần số các trạm phát song về bộ tần số quy hoạch an toàn, chất lượng.
 • Quản lý 19 kênh phát thanh, 3 kênh truyền hình trên VOVmedia, truyền dẫn tín hiệu VOV6.3 đi Mỹ 730h/năm liên tục và an toàn.

Công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và đào tạo:

 • Tổ chức các hội thảo và thử nghiệmvề phát thanh số theo tiêu chuẩn DAB+; DRM. 
 • Viết đề tài Nghiên cứu khoa học đạt kết quả Xuất sắc cấp Đài, Giải A giải thưởng VOV.
 • Tổ chức triển lãm, hội thảo kỹ thuật tại liên hoan phát thanh toàn quốc tại Nghệ An.
 • Triển khai hệ thống giao ban trực tuyến và trang tin điện tử của Trung tâm.
 • Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo cho cán bộ Đài Quốc gia Lào và Campuchia.
 • Tham ra xây dựng ngân hàng đề và tổ chức chấm thi kiểm tra chuyên môn.

Công tác xây dựng và triển khai dự án.

 • Phối hợp triển khai các dự án trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
 • Xây dựng các dự án mới của trung tâm.

Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019

 • Quản lý tốt các trạm phát song được giao, hộ trợ các đơn vị trong trung tâm sửa chữa hệ thống máy phát song đảm bảo phát sóng an toàn, liên tục.
 • Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học trong năm 2019.
 • Vận hành an toàn liên tục hệ thống VOVmedia, trang tin điện tử và hệ thống giao ban trực tuyến của Trung tâm.
 • Truyền dẫn an toàn liên tục tín hiệu cho phát song đối ngoại tại Mỹ.
 • Triển khai phát sóng thử nghiệm DAB+ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
 • Phối hợp, xây dựng các dự án đúng tiến độ và chất lượng.
 • Tổ chức đào tạo cán bộ cho Đài phát thanh quốc gia Lào và Campuchia.
 • Thực hiện các nhiệm vụ Lãnh đạo Trung tâm giao.

Tong-ket-trung-tam-2018

Phòng quản lý phát sóng

Đặc điểm
Phòng có 13 CBVC gồm có 01 lãnh đạo phòng

Chức năng nhiệm vụ

 • Đảm bảo công tác kế hoạch tài chính cho toàn Trung tâm
 • Đảm bảo tài chính cho hoạt động thường xuyên, đột xuất và các dự án
 • Hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Trung tâm trong công tác tài chính

Kết quả trọng tâm thực hiện nhiệm vụ

 • Quản lý khai thác an toàn, ổn định, liên tục và chất lượng phát sóng trạm phát sóng FM tại Quán Sứ.
 • Tổng hợp tình hình, cập nhật các số liệu về phát sóng phát thanh đầy đủ chính xác báo cáo đầy đủ theo quy định không để xẩy ra sai sót.
 • Quản lý tốt hiệu quả hệ thống giám sát lập báo cáo hàng ngày tình hình phát sóng của 12 đài phát sóng TW và 48 trạm phát sóng của Đài TNVN đặt ở địa phương
 • Quẩn lý giám sát chặt chẽ không để xẩy ra sai sót tổng cộng 140 tần số bao gồm cả trong nước và ở nước ngoài
 • Tham mưu giúp lãnh đạo TTKTPTTH trong việc phối hợp với cục tần sốVTĐ, Bộ Thông tin truyền thông đổi xong 47/47 tần sốcủa các kênh chương trình về bộ tần số của từng kênh

Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019

 • Quản lý và khai thác tốt hệ thống máy phát FM ở Quán Sứ
 • Giám sát, điều hành khai thác phát sóng theo kế hoạch và phương án được duyệt không để xẩy ra sai sót
 • Thống kê số liệu, báo cáo đầy đủ tình hình khai thác các trạm phát sóng được quản lý giám sát
 • Đăng ký tần số và gia hạn giấy phép khi hết hạn

 

Văn phòng trung tâm

Đặc điểm
Văn Phòng Trung tâm có 25 CBVC là lao động hợp đồng khoán gọn, gồm 01 Chánh Văn phòng và 02 Phó Chánh Văn phòng

Chức năng nhiệm vụ

 • Thực hiện các công việc trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ
 • Thanh toán lương, thưởng và các chế độ cho CBVC trong khối Văn phòng Trung tâm
 • Thanh quyết toán các Dự án của Trung tâm; thanh toán thuê phát sóng đối nội, đối ngoại
 • Công tác bảo vệ, phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy
 • Vận chuyển người, thiết bị bằng phương tiện xe ô tô
 • Phối hợp với đơn vị liên quan trong công tác tổ chức và hậu cần cho Hội thảo, hội nghị của Trung tâm KTPTTH.

Kết quả làm được

 • Trong năm 2018 Văn phòng Trung tâm đã thực hiện tốt công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao
 • Quản lý hiệu quả tài sản, vật tư, trang thiết bị thuộc khối Văn phòng Trung tâm
 • Thanh toán nhanh, đúng chế độ các hạng mục thanh toán của khối văn phòng trung tâm
 • Vận chuyển người và thiết bị bằng phương tiện xe ô tô an toàn
 • Trong công tác văn thư, lưu trữ đã thực hiện nhận, chuyển và lưu trữ tất cả các văn bản, tài liệu đảm bảo yêu cầu bí mật an toàn không để xảy ra sai sót, thất lạc
 • Công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy được thực hiện tốt
 • Văn phòng trung tâm đã thực hiện có hiệu quả cao các công việc liên quan đến đổi tên và đổi con dấu mới của Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình trong tháng 4/2018
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các Hội nghị, Hội thảo kỹ thuật. Các cuộc họp và tiếp khách của Lãnh đạo Trung tâm được chuẩn bị chu đáo, thanh quyết toán hợp lý, tiết kiệm, đúng qui định.

Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019

 • Thực hiện tốt công tác thường xuyên trong chức năng nhiệm vụ chính của Văn phòng Trung tâm.
 • Thực hiện nghiêm túc và đúng qui định các yêu cầu về công tác PCCC tại tòa nhà 35 NĐC.
 • Khắc phục và thực hiện có hiệu quả các mặt còn tồn tại với chi phí tiết kiệm trong mảng quản trị tòa nhà 35 NĐC.
 • Tăng cường kiểm tra đôn đốc các đơn vị của Trung tâm hoàn thiện lực lượng bảo vệ tại chỗ, lực lượng tự vệ, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn.v.v.v…
 • Tăng cường công tác xây dựng sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của Văn phòng Trung tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua và hoạt động đoàn thể.

Buổi tổng kết diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm cúng và phấn khởi chào đón năm mới

Share This Post

Phản hồi & Góp ý